Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Zalaapáti hrsz.: 020/5
  2. Adás-vétel - Rábapatona hrsz.: 063/11
  3. Adás-vétel - Budapest, XVIII. kerület zártkert hrsz.: 156046/4
  4. Adás-vétel - Újkér, Nemeskér hrsz.: 0333/30, 020/2
  5. Adás-vétel - Tabajd hrsz.: 2710/1

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Békés Megyei Kormányhivatal

Osztály: Földhivatali Osztály 8

Címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Telefon: 0666622000

Fax: 0666622001

E-mail cím: vezeto[kukac]bekeskh.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Giricz Zoltán

Telefon: 0666528130

Fax: 0666528140

E-mail cím: megye.foldhivatal[kukac]bekes.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Földhivatli Osztály 8

Címe: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 6.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 18014-12/2021

Iktatási szám: 18014-12/2021

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2021. April 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. May 13.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat: Fö,dhivatal Osztály 8 (Szeghalom)

A hirdetmény tárgya: „Füzesgyarmat Ipari Park 22 kV-os kapacitásnövelés” című projekt hírdetmény útján

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: légvezeték földkábel eon füzesgyarmat áramszolgáltató

Törzsszöveg

H I R D E T M É N Y

A Füzesgyarmat külterület 0360/2, 0360/3, 0360/4, 0364/1, 0406/11, 0406/13, 0406/14, 0406/18, 0412/2, 0412/3, 0416/41, 0416/42, 0416/43 valamint a Szeghalom külterület 0853/1, 0862/31, 0862/34, 0862/35, 0862/40, 0897/3, 0897/8, 0897/9, 0897/10, 0897/11, 0909/14, 911/15, 0911/18, 911/19, 0913/2, 0913/3, 0913/4, 0913/6, 0913/12, 0915/4, 0919/10, 0919/11, 0919/13, 0919/21, 0919/23, 0919/25, 0919/44, 0919/46 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. elsőfokú döntést hozott.
Az ügy száma és tárgya: 18014/2021. – a Füzesgyarmat külterület 0360/2, 0360/3, 0360/4, 0364/1, 0406/11, 0406/13, 0406/14, 0406/18, 0412/2, 0412/3, 0416/41, 0416/42, 0416/43 valamint a Szeghalom külterület 0853/1, 0862/31, 0862/34, 0862/35, 0862/40, 0897/3, 0897/8, 0897/9, 0897/10, 0897/11, 0909/14, 911/15, 0911/18, 911/19, 0913/2, 0913/3, 0913/4, 0913/6, 0913/12, 0915/4, 0919/10, 0919/11, 0919/13, 0919/21, 0919/23, 0919/25, 0919/44, 0919/46 helyrajzi számú ingatlanokat érintő összesen 66 m2 nagyságú 0,56 Ak értékű termőföld végleges más célú hasznosítása a „Füzesgyarmat Ipari Park 22 kV-os kapacitásnövelés” című projekt során kiépülő elektromos földkábel és légvezeték megvalósítása céljából.
Az Ügyfél neve és a döntést hozó ingatlanügyi hatóság által ismert székhelye:
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen Kossuth L. u. 41.)
Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:
Budai József (66) 795-705 email: budai.jozsef@bekes.gov.hu
A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8 – 12 óra
Kedd: 8 – 12 óra
Szerda: -
Csütörtök: 8 – 12 óra
Péntek: 8 – 12 óra
A kifüggesztés napja: 2021.04.13
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30napon belül a Szegedi Törvényszéknek (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási per alperese a Békés Megyei Kormányhivatal. A kormányhivatal a keresetlevelet az ügy irataival – és a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - 30 napon belül továbbítja a bírósághoz. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait 5 napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a BEMKHFH hivatali kapura. A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 1/A. §. (2) pontja szerint:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott és jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ingatlanügyi hatóság a döntését hirdetményi úton közli. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több, mint harminc ügyfél érintett az eljárás megindításakor.”
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 88. § (1). c) pontja szerint:
„ [A hirdetményi közlés]
(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,
b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy
c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.”
Az Ákr. 85. §. (5) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.
Szeghalom, 2021. április 13.


Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott nevében és megbízásából

Hajdu Róza
osztályvezető

Csatolmányok:

18014_2021_hirdetm_ny.PDF