2018. február 23., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi, egységes környezethasználati engedélye, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése
  3. árverési hirdetmény
  4. Árverési hirdetmény
  5. Várpalota-Inota külterületén létesítendő 3db mélyfúrású kút üzemeltetésére benyújtott kérelem elutasítása.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500434

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Száraz Andrea

Telefon: 0696500434

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 257-belső3/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 28.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Digitál-Vox Kft. Győr, Teleki utca 40. szám, 6972. hrsz. alatti építési engedélye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebezés

Határideje: 2018. február 28.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 80. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, valamint azon ismeretlen és külföldön tartózkodó ügyfeleket, akik részére történő kézbesítés meghiúsult vagy nem lehetséges, illetve azon ügyfél törvényes örököseit, akinek részére a kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott.
A kifüggesztés napja: 2018. február 13.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 257-26/2018.
A döntés tárgya: harminchárom lakást, három üzletet, terepszint alatti mélygarázst és személyfelvonó berendezést tartalmazó vegyes rendeltetésű épület és egy darab 1125 kg teherbírású személyfelvonó berendezést építési engedélye a 9021 Győr, Teleki utca 40. szám, 6972. hrsz-ú ingatlanon
A kérelmező neve: Digitál-Vox Ingatlanforgalmazó Kft.

Azon ügyfelek neve és utolsó ismert lakcíme, akik részére a kézbesítés meghiúsult vagy nem lehetséges:
Külföldi szomszédok:
1. Sikos Gyula Géza – 16775 Gransee Garten weg 48.
2. Stefan Gyarmati – Ausztria , St. Florian, Ziegelei Str. 25.
Elhunyt szomszéd:
1. Ámon Pál Heiling – 9022 Győr, Czuczor G. u. 15. 2. em. 8.
Ismeretlen helyen tartózkodó szomszéd:
1. Birkmayer Szabolcs – 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 51. 3. em. 51.
Egyéb:
1. a Czuczor Gergely utca 15. szám alatti társasházban ingatlannal rendelkezni jogosultak

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek, a döntést átvehetik a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztályán, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott 30.000,- Ft-os eljárási illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye. Az illeték leróható illetékbélyegen, vagy az ügyszámra/ÉTDR azonosítóra hivatkozással banki átutalással is teljesíthető az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára.

Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú hatóság határozatába foglalt szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen irányul, úgy igazolni kell, hogy másodfokú eljárásban szakhatóságként részt vevő
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerv számára 8.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díj
- NKH Központi Hivatala számára 3.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díj
- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség számára 7.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
A fellebbezését indokolni kell, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. §. (7) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.